"המרכז לקבלה" מפעיל אתר זה (להלן – "האתר"). השימוש באתר, לרבות במידע המופיע בו, בתוכן ובשירותים המופיעים בו האינטרנט (להלן – "השימוש באתר") כפוף לכתוב בתקנון זה. "המרכז לקבלה" מציע ומאשר את השימוש באתר זה בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן– "תנאי השימוש"). אנא קרא את התנאים בשימת לב, שכן בשימושך באתר הינך מסכים ומאשר את כל תנאי השימוש. השימוש באתר והתכנים שבו הינו בהתאם להחלטת "המרכז לקבלה" ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי "המרכז לקבלה" בקשר לכך. "המרכז לקבלה" רשאי לשנות מידי פעם בפעם, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש, וניתן יהיה למצוא באתר את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית. תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. אחריות המשתמש השימוש באתר הוא אישי ופרטי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא הסכמה מפורשת בכתב מ"המרכז לקבלה". אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לפרסם, ולעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בסמלים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא כשיר מבחינה חוקית לקבל שירות באתר ווידא שאין כל מניעה משפטית או אחרת לשימוש זה. המשתמש מצהיר שאם ימלא מידע כלשהו באתר יהיה מידע זה נכון ומדויק וכי הוא בלבד ולא אדם אחר או מכונה ימלאו את המידע. המשתמש מצהיר כי כל המידע שהוכנס על ידו לאתר זה נעשה מרצונו החופשי. "המרכז לקבלה" אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם פעולות שיבוצעו בניגוד לאמור לעיל ו / או על ידי אדם בלתי מורשה ו/או על הפרות שיבוצעו על ידי משתמשים אחרים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "המרכז לקבלה" בעניין זה. המשתמש ישפה את "המרכז לקבלה" ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או כל הפועל מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה שייגרמו להם, כתוצאה מהפרתו את תנאי השימוש, וזאת מייד עם דרישתם הראשונה. קניין רוחני כל זכויות היוצרים באתר, לרבות בעיצוב, בתכנים, יישומים, גרפיקה, טקסטים וכיו"ב, שייכות ל"המרכז לקבלה" ו/או לצדדים שלישיים עימם יש ל-"המרכז לקבלה" הסכמים. אין להפיץ, לשנות, לפרסם, להציג בפומבי או למסור לצדדים שלישיים את הנ"ל. שם המתחם של האתר וסימני המסחר של "המרכז לקבלה" (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינו של "המרכז לקבלה" בלבד. השימוש במידע והגנת הפרטיות במסירת הפרטים על ידך באתר, יהיה "המרכז לקבלה" רשאי, והינך מסכים לכך, כי מידי פעם בפעם יישלח אליך לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת, דואר אלקטרוני ובו מידע על פעילות "המרכז לקבלה" וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע ש"המרכז לקבלה" עצמו מפרסם ובין אם מידע של יצרנים ו/או ספקים ש"המרכז לקבלה" משווק ו/או מפיץ את מוצריהם. באם אינך מעונין בקבלת דואר מסחרי כאמור, תוכל לבטל הסכמתך לגבי המשך קבלת דואר כאמור באמצעות פניה בכתב לדוא"ל: techsupport@kabbalah.co.il "המרכז לקבלה" רשאי להשתמש בנתונים שהוזנו על ידי המשתמש לשימוש מסחרי שלו. הנתונים, כפי שנמסרו על ידי המשתמש, ישמשו את מפעילת האתר לצורך פילוח המידע לרבות עיבודים סטטיסטיים. המשתמש מסכים בזאת לשימוש במידע שהוכנס על ידו לצורך קבלת השירות המפורסם באתר, לרבות לקבלת כל העדכונים הדרושים ו / או חומר מקצועי ו / או מידע פרסומי ו / או שיווק מידע מצדדים שלישיים איתם יש ל"המרכז לקבלה" הסכם. ביטול ההסכם יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב ל"המרכז לקבלה",הביטול יהיה תקף רק לגבי פרסומים ממועד הביטול ואילך. "המרכז לקבלה" ו/או מי מטעמו יפעלו כמיטב יכולתם כדי להגן על הפרטיות שלך באתר האינטרנט, וכן ינקטו אמצעים סבירים כדי לשמור על פרטיותך אולם אין בכך כדי למנוע לחלוטין חדירה לא מורשית לאתר "המרכז לקבלה" אינו מתחייב למניעה מוחלטת כאמור. למרות זאת, רשאי מפעיל האתר למסור פרטים אודות המשתמש אם הוא נדרש לעשות כן על פי חוק ו / או ע"פ צו שיפוטי ו/או בקשר למחלוקת, תביעה או להליך משפטי בינך לבין "המרכז לקבלה" כדי להגן על האתר ועל מפעיליו ו/או למניעת פגיעה חמורה בך או בצד שלישי. הצהרה המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שבמידע המופיע באתר עלולים להיות הפרעות ו / או סתירות או שגיאות ו/או אי דיוקים. "המרכז לקבלה" ו/או כל הפועל מטעמו לא יישאו באחריות בגין נזקים שנגרמו בשל כך ולא באחריות בשל קיומן של הפרעות ו/ או חוסר עקביות או שגיאות או אי דיוקים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כל פי "המרכז לקבלה" ו/או כל הפועל מטעמו. בנוסף, "המרכז לקבלה" אינו אחראי למידע הקשור לאתר דרך הקישורים ו/או פרסומות ו/או אחרת, ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות כך והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי "המרכז לקבלה" ו/או כל הפועל מטעמו. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה אחריות המשתמש היא לקבל ייעוץ מקצועי הולם המותאם לו באופן אישי. "המרכז לקבלה" אינו אחראי על החלטות ו / או פעולות ועל ההשלכות הכלכליות שלהם ו / או השלכות אחרות שנעשו על בסיס המידע, תכנים ושירותים שבאתר. במקרה של אי התאמה בין המידע שנמצא בעת גלישה באתר למידע שיש ל"המרכז לקבלה", המידע שבידי "המרכז לקבלה" הוא המחייב. שחרור מאחריות
המשתמש פוטר בזאת את "המרכז לקבלה" ו/או כל הפועל מטעמו מאחריות כלשהי הנובעת מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהשימוש בו. המשתמש מצהיר כי מודע לכך כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר את "המרכז לקבלה" ו/או כל הפועל מטעמו מכל אחריות לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, במידה ונגרמו לו, בקשר עם השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים המפורסמים בו ו/או בקשר לתוכניות ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ו/או מפורסמים בו. כללי על תנאים אלה יחול הדין הישראלי, ומקום השיפוט הבלעדי והיחיד לכל ענין ו/או מחלוקת בין הצדדים והנוגעים לאתר ו/או לתנאים אלה הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו בלבד. היה וייקבע על ידי בית משפט כי תנאי מתנאי השימוש אינו חוקי ו/או אינו תקף, כי אז לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר תנאי השימוש.